Dự án nhà máy tinh luyện mía đường Quảng Ngãi

  • VỊ TRÍ

    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi)
  • CHỦ ĐẦU TƯ

    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
  • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

    1000 tỷ VNĐ
top